AssurMifid2

Wie zijn we ?

Wise Consult is ingeschreven als verzekeringsmakelaar onder het nummer 66649 A in het register van verzekeringstussenpersonen, bijgehouden door de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. U kunt onze gegevens dan ook terugvinden op de website van de FSMA op www.fsma.be.

Wij zijn steeds tot uw dienst in het Nederlands en het Frans.
U kunt met ons kantoor communiceren via de telefoon, de fax, de mail, uw klantenzone en op onze website.

Wise Consult BVBA
Ninoofsesteenweg 93, 1670 Pepingen
Ondernemingsnummer: 0863.397.822

Tel: 02 381 03 30
Fax: 02 380 97 70
Email: info@wiseconsult.be

Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht in ons kantoor.
Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen VZW in 1000 Brussel, de Meeûssquare 35,
tel. 02 547 58 71 – fax 02 547 59 75 – info@ombudsman.as – www.ombudsman.as

De door ons kantoor voorgestelde producten en diensten

1.  Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

Wise Consult BVBA biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, d.w.z. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

2.  Ons kantoor is actief in de volgende verzekeringstakken:

•  Tak 1: Ongevallen;
•  Tak 2: Ziekte;
•  Tak 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel;
• 
Tak 4: Casco rollend spoorwegmaterieel;
• 
Tak 5: Luchtvaartuigcasco;
•  Tak 6: Casco zee- en binnenschepen;
• 
Tak 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen;
• 
Tak 8: Brand en natuurevenementen;
• 
Tak 9: Andere schade aan goederen;
• 
Tak 10: Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) motorrijtuigen;
• 
Tak 11: Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) luchtvaartuigen;
• 
Tak 12: Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) zee- en binnenschepen;
• 
Tak 13: Algemene Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA);
• 
Tak 14: krediet;
• 
Tak 15: Borgtocht;
• 
Tak 16: Diverse geldelijke verliezen;
• 
Tak 17: Rechtsbijstand;
• 
Tak 18: Hulpverlening;
• 
Tak 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen;
• 
Tak 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;
• 
Tak 26: Kapitalisatieverrichtingen;

Op de pagina “documenten” van onze website vindt u alle documenten betreffende de verzekeringscontracten die ons kantoor aanbiedt evenals de voorwaarden en respectieve dekkingen en dit per verzekeringsmaatschappij. Alle informatie in verband met de aard en de risico’s van de spaar- en beleggingsverzekeringen zijn ter beschikking op de financiële informatiefiches, die u terugvindt onder de volgende linken: tak 21 en tak 23.

Onze vergoedingen

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor.
Voor meer informatie contacteer ons kantoor.

Het is ook mogelijk dat wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant ontvangen.
In overeenkomst met de gangbare wetgeving, heeft ons kantoor een vergoedingspolitiek opgesteld.
Bijkomende informatie over deze politiek zal u bezorgd worden op een duurzame drager na een eenvoudige vraag.

Ons belangenconflictenbeleid

1.  Wetgevend kader

Sinds 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen. Het KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft, voorziet, onder andere, de verplichting voor de verzekeringstussenpersonen om een geschreven belangenconflictenbeleid op te stellen en dit efficiënt toepassen binnen hun respectieve organisatie.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet.
Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

Op basis van voorgaande heeft ons kantoor een beleid in verband met het beheer van de belangenconflicten opgesteld.
Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft.
Een exemplaar van ons volledig beleid kan bekomen worden op ons kantoor.

2.  Welke belangenconflicten ?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid hebben wij in een eerste fase de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling.
Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van onze kantoren.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

•  Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;

•  Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;

•  Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;

•  Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;

•  Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling;

•  Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);

•  Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor.

3.  Welke maatregelen neemt ons kantoor ?

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.
Het gaat onder meer om:

•  Een interne instructienota;

•  Een aangepast verloningsbeleid;

•  Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;

•  Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;

•  Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;

•  Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

4.  Wat is de procedure ?

 

5.  Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.